Make a Booking

ทักษะ 9 ด้านของ Executive Functions (EF) 

EF (Executive Functions) กระบวนการทางความคิด (Mental Process) ในสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เช่นการคิดไตร่ตรอง ยั้งใจ การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งที่ต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนจนบรรลุความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญยิ่งทั้งต่อความสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการมีครอบครัว ทักษะ EF นี้ นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ
โดย Executive Functions (EF) จะประกอบด้วยทักษะ 9 ด้านดังนี้
1.Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน ความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวลและดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ 

2.Inhibi tory Control การยั้งคิด และควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จนสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในกาลเทศะที่สมควร เด็กที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ก็เหมือน “รถที่ขาดเบรก”

3.Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด สามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปยืดหยุ่นพลิกแพลงเป็น เห็นทางออกใหม่ๆ และคิดนอกกรอบ”ได้

4.Focus Attention การใส่ใจจดจ่อมุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่วอกแวก

5.Emotional Control การควบคุมอารมณ์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับความเครียดความเหงาได้ มีอารมณ์มั่นคง และแสดงออกแบบที่ไม่รบกวนผู้อื่

6.Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวม จัดลำดับความสำคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน

7.Self -Moni toring การรู้จักประเมินตนเอง รวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง และรู้ตัวว่ากำลังทำอะไร ได้ผลอย่างไร

8.Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจและลงมือทำแล้ว มีความมุ่งมั่นบากบั่น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความสำเร็จ

โดยทักษะทั้ง 9 ด้านที่ได้กล่าวมานั้น จะได้ช่วยพัฒนาให้เด็กๆ มี EF ที่ดี ซึ่งมีความสำคัญต่อเขาในอนาคตที่เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะได้ลองหากิจกรรมเพื่อทำร่วมกับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมและเพิ่นพูนทักษะต่างๆ หรืออาจจะลองพาน้องๆ มาเรียนรู้และทำกิจกรรมกับสถาบันต่างๆ ภายในโครงการ K PARK PHUKET ซึ่งมีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้เขาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ไปพร้อมกับเพื่อนๆ ครับ
 
 

บทความอื่นๆ

Subscribe To Our Newsletters